Javni poziv za učešće na konkursu za dodelu bespovratnih sredstava ženama koje učestvuju u projektu „Socijalno i ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim oblastima jugoistočne Srbije“

Na osnovu Ugovora o finansiranju, broj C1811-17-000030, zaključenog između Ministarstva spoljnih poslova Republike Slovenije i Karitasa Slovenije, kao i Memoranduma o saradnji na realizaciji projekta „Socijalno i ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim područjima Jugoistočne Srbije“, zaključenog 3.3.2017. između Caritasa Beogradske nadbiskupije i opština Aleksinac, Ražanj, Boljevac i Knjaževac, Caritas Beogradske nadbiskupije 14.6.2018. godine raspisuje:

JAVNI POZIV

za učešće na konkursu za dodelu bespovratnih sredstava ženama koje učestvuju u projektu Socijalno i ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim oblastima jugoistočne Srbije, zainteresovanim za pružanje usluga u seoskom turizmu, proizvodnju pčelinjih ili domaćih prehrambenih proizvoda i preradu lekovitog bilja.

Uvod:

Ovaj konkurs je deo projekta pod nazivom „Socijalno i ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim područjima Jugoistočne Srbije“, koji zajednički realizuju Karitas Slovenije, Caritas Beogradske nadbiskupije i opštine Aleksinac, Ražanj, Boljevac i Knjaževac.

Osnovni cilj projekta je poboljšanje uslova života žena iz ruralnih oblasti u Jugoistočnoj Srbiji kroz započinjanje ili unapređenje profitabilnih aktivnosti u svom domaćinstvu. Ideja je osnažiti ove osobe da uzmu aktivno učešće u poboljšanju sopstvenog ekonomskog položaja kroz samozapošljavanje u agrobiznisu. Tokom prethodnih godinu dana, oko 130 žena iz četiri pomenute opštine prošlo je opšte obuke iz osnovnih preduzetničkih veština i stručne obuke iz jedne ili više izabranih oblasti: seoski turizam, pčelarstvo, proizvodnja domaćih proizvoda od mleka, mesa, voća, povrća i gajenje lekovitog i aromatičnog bilja.

Cilj ovog konkursa je da se kroz pomoć u neophodnim sredstvima unapredi kvalitet usluga u seoskom turizmu i poveća efikasnost proizvodnje u oblasti pčelarstva, domaćih prehrambenih proizvoda i lekovitog bilja.

U slučaju odobrenja finansijskih sredstava, a na osnovu prijave i podnešene(ih) profakture(a) za traženu robu, Caritas Beogradske nadbiskupije sprovodi javnu nabavku uz poštovanje principa najpovoljnije ponude.

Dozvoljene oblasti za koje može da se konkuriše:

1) seoski turizam

2) pčelarstvo

3) prerada mleka, mesa, voća i povrća ili

4) gajenje i prerade lekovitog i aromatičnog bilja

Jedno domaćinstvo može podneti maksimalno jednu prijavu. Ovo podrazumeva da, ukoliko različiti članovi istog domaćinstva zadovoljavaju kriterijume učešća, moraju među sobom samostalno da odluče ko će u ime njihovog domaćinstva učestvovati na konkursu. U slučaju da se dogodi da iz istog domaćinstva stigne više prijava, sve će automatski biti odbačene.

Jedno domaćinstvo može da konkuriše za više različitih komada opreme iz jedne odabrane oblasti, u okviru predviđenih sredstava.

Ko može da konkuriše:

Pravo na prijavu za bespovratna sredstva ostvaruje fizičko lice – nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, ako:

1) je ženskog pola starosne dobi od 18 do 65 godina života;

2) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu u ovom registru ili je vlasnik seoskog turističkog domaćinstva ili poljoprivredno zemljište koristi po osnovu zakupa ili po osnovu izjave o korišćenju zemljišta bez naknade.

3) je upisano u bazu podataka dosadašnjih korisnika projekta u sklopu kog se realizuje ova podela bespovratnih sredstava;

4) mesto prebivališta na teritoriji jedne od ove 4 opštine: Aleksinac, Ražanj, Boljevac i Knjaževac

5) za sredstva konkuriše samostalno.

Budžet:

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u okviru ovog konkursa je 24.000,00 EUR (6.000,00 za svaku opštinu). Ukupna  bespovratna sredstva koja se dodeljuju po pojedinačnoj prijavi iznose najviše 750,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po kursu projekta, uz obavezno sufinansiranje učesnice konkursa od najmanje 15% ukupne vrednosti investicije.

Učesnice konkursa čije prijave budu pozitivno ocenjene dobijaju traženu robu, a ne novac.  

Za šta možete tražiti sredstva:

Sredstva su isključivo namenjena unapređenju tehničkih kapaciteta poljoprivrednih gazdinstava koja se bave ili započinju pružanje usluga u seoskom turizmu, bave se ili započinju izradu pčelinjih,  domaćih prehrambenih ili proizvoda od lekovitog bilja.

U oblasti seoskog turizma opravdanim će se smatrati trošak za: 

1) građevinski, sanitarni i pločasti materijal;

2) nameštaj;

3) nabavku opreme za unapređenje usluga u seoskom turizmu.

U oblasti pčelarstva, proizvodnje domaćih prehrambenih proizvoda ili lekovitog bilja opravdanim će se smatrati trošak za:

1) nabavku alata i uređaja za pripremu proizvoda za tržište;

2) opremu i mašine za pripremu proizvoda za tržište.

Neopravdanim će se smatrati troškovi za:

1) marketing, promociju, reklamiranje;

2) kupovinu zemlje, vozila, nepokretnosti;

3) polovnu opremu;

4) izvođenje radova i pružanje usluga;

5) refundiranje sredstava za već nabavljenu opremu.

Šta treba poslati pri prijavljivanju:

Prilikom konkurisanja neophodno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

1) Prijavni formular za dodelu bespovratnih sredstava popunjen kucanim tekstom sa unetom vrstom tražene robe i troškovima (obrazac prijavnog formulara dat je kao Prilog 1 ovom pozivu);

2) Dokaz da je učesnica konkursa vlasnik, nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva (u slučaju prijave u oblasti seoskog turizma, rešenje o kategorizaciji ili predat zahtev za kategorizaciju objekta za seoski turizam);

3) Izjavu o sufinansiranju projekta sa jasno iskazanom vrednošću sufinansirajućih sredstava (obrazac izjave dat je kao Prilog 2 ovom pozivu);

4) Izjavu učesnice konkursa da najmanje 3 godine od dana preuzimanja robe koja je predmet nabavke istu neće otuđiti i da će je u tom periodu namenski koristiti (obrazac izjave dat je kao Prilog 3 ovom pozivu);

5) Očitana lična karta;

6) Profakturu(e) od dobavljača robe ne stariju(e) od datuma objavljivanja ovog konkursa.

Opis robe u profakturi(ama) mora biti dovoljno detaljan i jasan kako bi omogućio da se na osnovu njega sprovede transparentna javna nabavka prema procedurama Caritasa Beogradske nadbiskupije. Zbog toga je izuzetno važno da ona sadrži sve neophodne tehničke karakteristike ili specifikaciju, rok isporuke i druge detalje koji mogu uticati na cenu.

Kako i gde se prijaviti:

Prijavni formular sa pratećom dokumentacijom možete dostaviti poštom ili registrovanom kurirskom službom na sledeću adresu:

Caritas Beogradske nadbiskupije, Višegradska 23, 11000 Beograd

 sa naznakom: Za projekat „Socijalno i ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim područjima jugoistočne Srbije“. Konkurs je otvoren 14. juna 2018, a krajnji rok za slanje prijava je 13. jul 2018. Dokaz da je vaša prijava poslata u roku je poštanski žig na koverti. Prijave pristigle nakon isteka roka neće se razmatrati.

Za  sve  dodatne  informacije oko prijavljivanja  na konkurs  zainteresovani  se  mogu  obratiti  na telefone: 063/8 345 846 i 060/3 545 460 ili elektronskim putem na:

markom@caritas-beograd.org.rs i brunas@caritas-beograd.org.rs

Pitanja možete postavljati najkasnije do 4.7.2018; nakon ovog datuma, nećemo biti dostupni za komunikaciju.

Evaluacija i objava rezultata

Evaluaciju pristiglih prijava vršiće nezavisna tročlana komisija Caritasa Beogradske nadbiskupije.  Rezultati konkursa biće objavljeni najkasnije do 15.9.2018. godine na internet stranicama Caritasa Beogradske nadbiskupije i partnerskih opština.

Caritas Beogradske nadbiskupije zadržava pravo da pre objave konačnih rezultata obiđe domaćinstva onih učesnica koje uđu u uži krug.

Sa učesnicama konkursa kojima bude odobrena pomoć zaključiće se ugovori kojima će precizno biti regulisana sva pitanja od značaja za realizaciju ovog konkursa.

Prilog 1_Prijavni formular

Prilog 2_Izjava o sufinansiranju sredstava

Prilog 3_Izjava za opremu