Razvoj ženskog agro-preduzetništva u Jugoistočnoj Srbiji

Partneri i donatori: Projekat realizuje CBN u partnerstvu sa Karitasom Slovenije i Opštinama Ražanj, Aleksinac i Knjaževac uz finansijsku podršku Ministarstva spoljnih poslova Republike Slovenije. Projekat sufinansiraju Karitas Slovenije i 3 partnerske opštine.

Ukupna vrednost projekta: 176.049,77 EUR

Period realizacije: januar 2020 – septembar 2022

Cilj projekta: Kroz profesionalizaciju proizvodnje i veću podršku lokalnih institucija do oktobra 2022. godine povećati prihode i ekonomski osnažiti 60 poljoprivrednica u opštinama Aleksinac, Ražanj i Knjaževac.

Očekivani rezultati projekta:

 • 60 žena steklo nove preduzetničke veštine
 • 60 žena standardizovalo tehnološke postupke za preradu voća i povrća, usvojilo znanja o merama prevencije tokom epidemije i dobilo potvrdu o higijenskoj ispravnosti proizvoda
 • 21 žena unapredila kapacitete za proizvodnju domaće hrane
 • 60 žena obezbedilo bolji pristup tržištu kroz marketing i promociju
 • Lokalni donosioci odluka bolje senzibilisani za podršku ženskom preduzetništvu
 • 150 marginalizovanih porodica dobilo podršku u vidu prehrambenih i higijenskih namirnica

Glavne aktivnosti:

 • izbor ciljnih grupa i sprovođenje uvodnih sastanaka o projektu i preventivnim merama tokom epidemije COVID-19
 • priprema i realizacija obuke na temu internet prodaje
 • priprema i realizacija obuke na temu osnovnog računovodstva za poljopriprednice
 • teorijska i praktična obuka o tehnologiji prerade voća i povrća sa osvrtom na mere zaštite od COVID-19
 • izrada priručnika o tehnologiji voća i povrća za male proizvođače
 • analiza higijensko-zdravstvene ispravnosti za 90 poljoprivrednih proizvoda pd voća i povrća
 • konkursi za dodelu bespovratnih sredstava u vidu opreme i građevinskog materijala za žene aktivne u oblasti prerade voća I povrća
 • razvoj i doniranje inovativne opreme za preradu voća i povrća jednom poljoprovrednom udruženju
 • nabavka ambalaže i izrada etiketa za 60 proizvođačica domaće hrane
 • organizacija učešća poljoprovrednih proizvođačica na domaćim i inostranim sajmovima domaće hrane
 • izrada oglasa, promo filmova i marketinškog materijala za proizvođačice domaće hrane
 • formulisanje preporuka za rodno ravnopravno budžetiranje u oblasti podrške agro-biznisu
 • organizacija međuopštinske konferencije na temu rodno-ravnopravnog budžetiranja i podrške ženskom preduzetništvu
 • distribucija paketa pomoći u prehrambenim i higijenskim namrinicama za 150 ugroženih porodica tokom pandemije korona virusa