Unapređenje obrazovanja o dečjim pravima na teritoriji južne Srbije

Partneri i donatori: Projekat realizuje Caritas Beogradske nadbiskupije u partnerstvu sa Karitasom Slovenije uz finansijsku podršku Ministarstva spoljnih poslova Republike Slovenije. Projekat sufinansira Karitas Slovenije.

Ukupna vrednost projekta: 35.125,00 EUR

Period realizacije: jun 2016 – oktobar 2017

Ciljevi projekta:

 • unapređenje znanja i veština nastavnika osnovnih i srednjih škola na jugu Srbije o pravima deteta kroz kvalitetan edukativan materijal;
 • informisanje dece iz osnovnih i srednjih škola na jugu Srbije o ljudskim pravima, međusobnom poštovanju i toleranciji i podsticanje na aktivno građanstvo;
 • podizanje svesti roditelja dece i pripadnika manjina na jugu Srbije o pravima deteta i osnaživanje u zaštiti tih prava;
 • informisanje dece migranata/izbeglica i njihovih roditelja koji putuju kroz Srbiju o dečjim pravima.

Slogan projekta: Poštujte naša dečja prava

Očekivani rezultati i glavne aktivnosti projekta:

 • izrada priručnika i ilustrovanih kartica za nastavnike/ce na temu dečjih prava, međusobnog poštovanja, tolerancije i aktivnog građanstva;
 • realizacija 9 jednodnevih akreditovanih seminara za okvirno 160 nastavnika/ca iz minimum 20 osnovnih i srednjih škola na teritoriji južne Srbije na temu dečjih prava;
 • izvođenje edukativnih radionica o pravima deteta, međusobnog poštovanja i tolerancije za učenike/ce osnovnih i srednjih škola na teritoriji južne Srbije;
 • raspisivanje nagradnog konkursa na temu dečjih prava za učenike/ce osnovnih i srednjih škola u južnoj Srbiji;
 • izrada lifleta o dečjim pravima za roditelje/staratelje i upoznavanje roditelja u okviru roditeljskih sastanaka o dečjim pravima;
 • organizovanje i sprovođenje različitih aktivnosti za podizanje svesti lokalne zajednice o dečjim pravima;
 • izrada ilustracija (kartica) o pravima dece na arapskom jeziku i njihova distribucija u prihvatnim izbegličkim centrima.